Thumb 20605d856e526ff3e9e6a04ff27417fdf56fe994
3fc4164e057d9dcf37a6590720fff1f30ce4f683

Daniele Schiereck-Bakker

Ik collecteer omdat:

we in Nederland niet beseffen dat er in ons eigen land nog zoveel armoede heerst. Omdat elke kind op de wereld dus ook in Nederland recht heeft op onderwijs, goede gezondheid en een normaal leven.

1

donatie

€ 2

ingezameld