Thumb f734dc5b0a47990b8588da53297f4c66767050e8
3fc4164e057d9dcf37a6590720fff1f30ce4f683

Kim Krete

Ik collecteer omdat:

ruim 1 miljoen Nederlanders in armoede leven. En 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit.
Het is bijna ondenkbaar dat er zoveel mensen in Nederland in armoede leven. Mensen die geen geld hebben voor de boodschappen, zorg mijden omdat het te duur is en kinderen die niet mee kunnen met hun klasgenootjes omdat er geen geld is voor een schoolreisje of sportclub.

Ik collecteer voor Stichting Armoedefonds, help je mee?

3

donaties

€ 19

ingezameld